Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: www.zwemer.nl
De webshop van: Zwemer Watersport BV, Havenweg 4, 4493 MT Kamperland, KVK 22039159, BTW nr. 8121.08.498.B.01

1. Gebied van toepassing:

1.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Zwemer Watersport.
1.2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Zwemer Watersport verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Zwemer Watersport schriftelijk zijn bevestigd. Zwemer Watersport behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
1.3. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

2. Aanbiedingen en overeenkomst:

2.1. Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld, en uiterlijk zo lang de voorraad strekt. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding zo lang de voorraad strekt. Een aanbieding kan door Zwemer Watersport worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als de opdrachtgever de bestelling heeft geplaatst en per vooruitbetaling heeft voldaan.

3. Prijzen:

3.1. Bij levering binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland luiden de prijzen, inclusief BTW, franco af magazijn.
3.2. In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vracht-, verzendkosten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen.
3.3. Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen verhoogd met aangegeven verzendkosten, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Zwemer Watersport gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, als de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft.

4. Levering, verzending en risico:

4.1. In principe is de levertijd binnen 3 werkdagen na bestelling. De levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien een produkt niet op voorraad is en de levertijd de 3 werkdagen overschrijdt zal Zwemer Watersport per e-mail contact met de wederpartij opnemen om de verwachte levertijd af te stemmen. Overschrijding van de levertijd verplicht Zwemer Watersport niet tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
4.2. Het risico voor de goederen is tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij. Zwemer Watersport is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen. In principe streeft Zwemer Watersport er zo veel mogelijk naar de goederen verzekerd te verzenden.
4.3. Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende mogelijkheid ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door Zwemer Watersport, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.
4.4. In principe geld voor verzend- en transportkosten de kosten die berekend worden bij afrekening van de winkelwagen. Echter Zwemer Watersport is gerechtigd de verzend- en transportkosten die werkelijk gemaakt worden geheel in rekening te brengen aan wederpartij. Dit echter slechts alleen na contact en mondelinge of schriftelijke toestemming van wederpartij.
4.5. De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene. Reclamaties omtrend voornoemde afwijkingen dienen per omgaande, toch uiterlijk binnen 8 dagen te geschieden. Bij reclamaties altijd het faktuurnummer betreffende de bestelling vermelden. Indien Zwemer Watersport dit wenselijk acht kan deze u vragen uw reclamatie te voorzien van digitale foto’s.De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door Zwemer Watersport gegrond bevonden reclame kan Zwemer Watersport te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. Zwemer Watersport is gerechtigd en streeft ernaar een bestelling in zijn geheel in één zending te leveren. Indien één van de produkten van de bestelling niet direct leverbaar is zal Zwemer Watersport eventueel in overleg met wederpartij achtereenvolgens in gedeelten leveren. In dat laatste geval is Zwemer Watersport gerechtigd om voor elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij verzendkosten in rekening te brengen. Indien en zolang de verzendkosten van een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is Zwemer Watersport niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is Zwemer Watersport te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud:

5.1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Zwemer Watersport, totdat alle vorderingen die Zwemer Watersport op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
5.2. Wanneer de wederpartij uit de door Zwemer Watersport geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Zwemer Watersport en gaat hij/zij de zaak voor Zwemer Watersport houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen aan Zwemer Watersport zijn voldaan.
5.3. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Zwemer Watersport mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Zwemer Watersport nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel 5.1 en Zwemer Watersport aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Zwemer Watersport een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Zwemer Watersport dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Zwemer Watersport een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Zwemer Watersport, geen pand? of beperkte rechten rusten.
5.4. De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Zwemer Watersport te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader.
5.5. Zwemer Watersport is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Zwemer Watersport te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten
5.6. De voornoemde bepalingen laten de overige aan Zwemer Watersport toekomende rechten onverlet.

6. Aansprakelijkheid:

6.1. Zwemer Watersport is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Zwemer Watersport te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door Zwemer Watersport afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door Zwemer Watersport te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Zwemer Watersport nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken van de wederpartij.

7. Merk en kwaliteit, garantie:

7.1.Zwemer Watersport levert uitsluitend (merk)produkten geproduceerd door derden. De geleverde produkten zijn van een kwaliteit die men van een (merk)produkt voor rechtmatig en doelgericht gebruik mag verwachten. Op alle geleverde produkten zijn de garantievoorwaarden van de desbetreffende producent van toepassing. Zwemer Watersport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor garantiezaken of gevolgschade voortvloeiende uit een garantiekwestie betreffende een produkt dat door Zwemer Watersportgeleverd is. Zwemer Watersport zal alles in het werk stellen op een correcte en faire manier te bemiddelen tussen wederpartij en producent om tot een redelijke oplossing inzake een garantiekwestie te komen. Overbelasting door verkeerde aansluiting of verkeerd gebruik van een produkt valt uitdrukkelijk niet onder garantie! Evenals slijtage door (intensief) gebruik.

8. Overmacht:

8.1.In geval van overmacht is de Zwemer Watersport naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
8.2.Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in? of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van produkten/goederen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoper in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

9. Betaling:

9.1. De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Zwemer Watersport moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan Zwemer Watersport verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Zwemer Watersport plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Zwemer Watersport zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk 1 januari na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.
9.2. In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan Zwemer Watersport over de aan Zwemer Watersport verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. Zwemer Watersport is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan Zwemer Watersport van alle daaruit voor Zwemer Watersport ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
9.3. Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.
9.4. Uit het enkele feit dat Zwemer Watersport zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.9.5.De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

10. Wanprestatie en ontbinding:

10.1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Zwemer Watersport gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.
10.2. Zwemer Watersport heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Zwemer Watersport ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

11.1. Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg. Zwemer Watersport is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
11.2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.